แพทย์แผนไทย จับมือสวทช. ผุดไลน์ “หมอสังคม” เครือข่ายสร้างงาน-สร้างรายได้

สภาแพทย์แผนไทย จับมือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เปิดไลน์ “หมอสังคม” โมเดลสร้างงาน สร้างรายได้

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สวทช. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และคณะทำงาน เพื่อร่วมกันหารือถึงรูปแบบการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันด้วยมิติใหม่

สังคม

โดยนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มายกระดับศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้มีมาตรฐานทั้งคุณภาพและบริการ โดยเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมา ตามตําราการแพทย์แผนไทยหรือจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ให้เป็นที่ยอมรับ

โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ พืชสมุนไพร เป็นต้น

ผศ.ดร.วีรชัย กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นระบบนิเวศน์ในการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญ มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน องค์ความรู้ บุคลากรวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้านวัตกรรมและการบริการ และมีเครือข่ายอุทยานวิทยศาสตร์ภูมิภาคอยู่ทั่วประเทศ

จึงอยากให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์อุทยานวิทยศาสตร์ในวงกว้าง จึงได้เชิญท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนด้วยภูมิปัญญาไทย ที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รอดพ้นวิกฤติโรคระบาดได้ในช่วงที่ผ่านมา